Algemene Voorwaarden, Disclaimer & Privacy

Slimstebelegger.nl is een initiatief van en wordt beheerd door IEX Media B.V. (IEX). De website, techniek en alle auteursrechten behoren toe aan IEX.

BNP Paribas is partner van IEX en sponsor van dit specifieke beursspel. U wordt op deze website regelmatig doorverwezen (middels links) naar de website van BNP Paribas en wij verzoeken u dan ook de disclaimers en privacy statements op de desbetreffende website goed te lezen. BNP Paribas hanteert haar eigen voorwaarden. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van BNP Paribas en onderstaande voorwaarden, zullen de voorwaarden van BNP Paribas prevaleren.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

IEX Media B.V. hecht grote waarde aan uw privacy en zal deze te allen tijde beschermen. In de privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens en wat u kunt doen als u bepaalde informatie niet wilt verstrekken of ontvangen.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onderstaande disclaimer en het pricacy statement.

Disclaimer

1. Gebruik van website

1.1. Het is u (de "Gebruiker") door IEX (de "Service Provider"') te allen tijde toegestaan om onze websites of onderdelen daarvan te bezoeken en/of te gebruiken, onder de volgende Algemene Voorwaarden. De Service Provider behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden aan te passen zonder u daarvan op de hoogte te brengen. Wij adviseren u regelmatig deze voorwaarden te controleren.

1.2. Om één of meerdere faciliteiten van onze diensten te gebruiken ben u verplicht om u als gebruiker te registreren op de Website. U dient ons van correcte, complete en aan u persoon gebonden registratiegegevens te voorzien en het is uw eigen verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te brengen van veranderingen in die registratiegegevens door deze zelf aan te passen in het ledencentrum.

1.3. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en het correct gebruik van al de door u geregistreerde gebruikersnamen en wachtwoorden die u gebruikt om de connectie met het Internet te verzorgen en u dient er voor te zorgen dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld, veilig worden bewaard, correct worden gebruikt en niet openbaar worden gemaakt aan niet-geautoriseerde mensen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in/door uw accounts. U moet ons er direct van op de hoogte stellen als er aanleiding is om aan te nemen dat niet-geautoriseerde mensen op de hoogte zijn, of kunnen komen, van u gebruikersnaam en wachtwoord, of er op een andere manier misbruik van kunnen (gaan) maken.

1.4. Als u een wachtwoord of gebruikersnaam vergeet of kwijtraakt kunt u in het ledencentrum uw wachtwoord opvragen en wijzigen. We behouden het recht om de gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot de Website en de Dienst (tijdelijk) te ontzeggen op het moment dat het aannemelijk is dat er een inbreuk op de veiligheid plaatsvindt, of plaats kan gaan vinden.

1.5. De Website is alleen bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de Gebruiker en de Gebruiker gaat ermee akkoord de Website te gebruiken op een wettelijk toegestane manier.

1.6. De Gebruiker mag de Dienst en informatie op de Website niet aanpassen, kopiëren, verspreiden, versturen, verzenden, publiceren, vertonen, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven of verkopen. De Gebruiker mag geen afgeleide producten van de Dienst en de Website ontwikkelen. Alle intellectuele eigendomsrechten en de rechten van de partijen die content leveren voor de Website en de Dienst zijn gereserveerd.

1.7. Het is de Gebruiker niet toegestaan ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de computer systemen en databases van de Service Provider. Daarnaast is het de Gebruiker niet toegestaan om data inscriptie, data mining of content bescherming toe te passen op de Website of met betrekking tot de Dienst en is het de Gebruiker niet toegestaan de Dienst op enigerlei wijze schade aan te brengen.

1.8. Onze websites zijn alleen ontworpen voor gebruik binnen de Dienst. De Software is alleen in licentie gegeven voor uw persoonlijk gebruik binnen de Dienst. De Service Provider geeft u niet het recht om de Software op een andere wijze te gebruiken. U gaat er mee akkoord de Software alleen op de Service te gebruiken en niet op een andere wijze zelf te gebruiken of aan anderen in gebruik te geven. Het is niet toegestaan server emulatoren te gebruiken met betrekking tot onze websites. Het is niet toegestaan om de Software, en gebruikte communicatie protocollen, te ontleden en/of te decompileren.

1.9. U vrijwaart de Service Provider en haar zuster- en dochterondernemingen, geaffilieerde bedrijven, aandeelhouders, vertegenwoordigers, agenten, co-branders, en andere partijen ("Gevrijwaarde Partijen"), en werknemers van iedere en alle aanspraak of schade, waaronder de kosten van rechtshulp welke een derde partij oploopt, welke direct of indirect ontstaan door het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden door u.

1.10. De content van de Dienst bevat materiaal waarop copyrights, gedeponeerde merken en andere intellectuele rechten van kracht zijn. Hieronder vallen, zonder uitzondering of beperking, alle teksten inclusief user generated content, software, audio visuele opnamen en grafische elementen. De volledige contents van de Dienst valt onder copyright als een gemeenschappelijk werk onder van kracht zijnde copyright wetten. IEX bezit het copyright op de selectie, coördinatie, organisatie en verbetering van deze content, alsmede de content die van origine toebehoord aan IEX. Derde-partij content leveranciers bezitten de copyrights over de content dat door hen is ingebracht in de Dienst of op de Website. Alle rechten zijn gereserveerd. Het gebruik van onze gedeponeerde merken en diensten of namen als "metatags" op andere websites is verboden. U mag onze content niet laden binnen een frame van een andere website of via "in-line links" zonder de specifieke toestemming van IEX

2. Gebruik van de dienst

2.1 Onze websites bevatten weblogs, forums en message boards via welke Gebruikers berichten kunnen insturen ter publicatie. De Gebruiker gaat ermee akkoord deze alleen te gebruiken voor het versturen of publiceren van berichten die correct, niet in strijd met goede zeden en in overeenstemming met de eisen van de Website. In het bijzonder, maar zonder beperkingen, gaat u ermee akkoord dat u bij het gebruik:

2.1.1. De weblogs, forums en messageboards niet gebruikt in verband met koersmanipulatie, onethisch gedrag, questionnaires, wedstrijden, piramidespellen, kettingbrieven, junk e-mail, spam of andere dubbele of ongevraagde berichten (commercieel of anders);
2.1.2. Niet de rechten van anderen (zoals recht op privacy en portretrecht) misbruikt, waaronder activiteiten als dreigen, stalken, misbruiken, lastig vallen;
2.1.3. Geen aanstootgevende, in strijd met de wet zijnde, racistische, pornografische of andere ethisch onverantwoorde naam, onderwerp, materiaal en informatie publiceert, plaatst, upload en/of verspreid;
2.1.6. Niet adverteert en geen producten of diensten tegen betaling aanbiedt;
2.1.7. Geen bestanden download van andere gebruikers;
2.1.8. Geen bijdragen, of enigerlei vorm van bronvermeldingen van een auteur vervalst of verwijdert en geen bewijzen van origine of herkomst of ander materiaal dat is opgenomen in een geüpload bestand verwijdert of vervalst;
2.1.9. Niet de gebruikersrechten en het plezier van de Gebruikers limiteert;
2.1.10. De code of conduct voor Communicatie Diensten of andere richtlijnen en afspraken op datzelfde gebied naleeft;
2.1.11. Geen persoonlijke data verzamelt van andere Gebruikers, waaronder e-mail adressen;
2.1.13. Geen valse identiteit, of de identiteit van een andere Gebruiker, persoon of instantie aanneemt, met als doel anderen te misleiden;
2.1.14. Geen titels vervalst of op een andere wijze identificatie eenheden manipuleert teneinde de origine van door het systeem verzonden materiaal te vermommen;
2.1.15. Geen Gebruikersinformatie, of informatie over groepen Gebruikers zult gebruiken, downloaden, kopiëren of verstrekken (al dan niet tegen betaling) aan een persoon, bedrijf of andere entiteit.

2.2. U vrijwaart ons van alle verlies, aansprakelijkheid, schade en kosten die mogelijk door het gebruik van de Dienst of een bezoek aan de Website(s) zijn ontstaan, ongeacht uitspraken van Rechtbanken of overige competente rechtspraak, inclusief:

 • Aanspraken door derde partijen met betrekking tot uw misbruik van de Dienst, zij het aanstootgevend, pornografisch, racistisch, koersmanipulatie of anderzijds onwetmatig gebruik van de Dienst en:
 • Claims van een derde partij met betrekking tot het in conflict zijn van uw gebruik van de Dienst met een copyright of ander intellectueel eigendomsrecht van willekeurig welke natuur en:
 • Boetes en straffen die worden opgelegd door regulerende en adviserende instanties en autoriteiten, alsmede handelsorganisaties, met betrekking tot het gebruik van de Dienst door u.

2.3. De Service Provider heeft niet de verantwoordelijkheid de Website te monitoren. Echter, we reserveren het recht om, door Gebruikers (user generated content) gepubliceerd materiaal, te controleren en het naar eigen inzicht en discretie te verwijderen. De Service Provider behoudt het recht om uw toegang tot ons gehele platform of gedeeltes hiervan zoals de weblogs en forums (tijdelijk) te blokkeren, zonder notificatie vooraf, of opgave van reden. Onze Moderators zullen alle Gebruikers gelijk en rechtvaardig behandelen, onafhankelijk van geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, ras, etnische of nationale afkomst.

2.4. De Service Provider behoudt te allen tijde het recht om naar eigen inzicht en discretie bepaalde informatie vrij te geven, wanneer daartoe vanuit wetgeving, regulering, of op basis van een staatsrechtelijk verzoek aanleiding zou zijn, of om verzoeken tot publicatie (of delen daarvan) te weigeren, inhoudelijk te wijzigen, of na publicatie alsnog te verwijderen. De Service Provider kan, onder andere op grond van Wet op het Financieel Toezicht (Wft), door toezichthouders of opsporingsinstanties worden verplicht om gegevens ter beschikking te stellen voor lopende onderzoeken.

2.5. De Service Provider controleert de content, berichten en informatie op de Website niet op juistheid en kan om die reden niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud.

2.6. Het materiaal dat naar de weblogs en forums wordt geüpload kan gelimiteerd zijn in gebruik of reproductie; u bent verantwoordelijk om u aan deze limitering te houden, als u dit materiaal download.

3. Beperkte garantie en aansprakelijkheid

3.1. De Website kan materiaal bevatten in de vorm van informatie die wij van door ons betrouwbaar bevonden bronnen hebben verkregen. Echter, de Service Provider accepteert niet de verantwoordelijkheid voor, en garandeert niet, de echtheid van dergelijk materiaal.

3.2. De Service Provider geeft geen garantie dat de content van de Website en de Software en andere op de Website beschikbare diensten foutloos zijn, dat de Service niet onderbroken zal worden, dat er geen virussen of andere besmettelijke en beschadigende bestanden kunnen worden uitgewisseld. De Service Provider accepteert geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.

3.3. De informatie op de Website wordt periodiek bijgewerkt. Echter, de Service Provider geeft geen garanties met betrekking tot de kwaliteit, compleetheid, inzetbaarheid, duidelijkheid en effectiviteit van de Website en de content die op de Website.

3.4. Binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat de Service Provider niet aansprakelijk is voor enigerlei schade (inclusief, zonder beperkingen, indirecte schade, waaronder zakelijke mogelijkheden, data, goodwill, producten, of winsten) welke kunnen ontstaan door het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Website, of de content op de Website, of in een andere relatie tot de Dienst.

3.5. Gebruik van de Dienst is voor uw eigen risico. De Service Provider geeft geen enkele garantie met betrekking tot de Website en de informatie op de Website. In het bijzonder de Website diensten, inclusief de Software, worden aangeboden op een "zoals ze zijn ", "met alle beperkingen" en "indien beschikbaar" basis. Voor zover het toepasbaar recht het toelaat vrijwaart de Service Provider zich van alle garanties, voorwaarden en taken van enigerlei aard.

4. Derde partijen

4.1. De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat sommige links op de Website naar bronnen leiden die op servers worden gehost van onafhankelijke derde partijen waarover de Service Provider geen gezag of controle heeft. Hierdoor accepteert IEX geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het materiaal op die servers. De Service Provider is ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze servers en het materiaal erop. U gaat ermee akkoord en verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor de evaluatie van informatie, producten of diensten die door ons of door derde partijen via de Website worden geleverd en dat wij geen partij zullen zijn in, of verantwoordelijk voor, transacties tussen u en de derde partijen.

4.2. De links naar andere Websites kunnen "cookies" bevatten of om persoonlijke informatie vragen en omdat we geen controle over deze websites dragen wij geen verantwoordelijkheid voor hun daden.

4.3. Delen van de Website bevatten commerciële boodschappen van derde partijen. Deze adverteerders zijn verantwoordelijk voor het in overeenstemming zijn van de boodschappen, die ze op de Website plaatsen, met het toepasbaar recht. Wij zijn niet aansprakelijk met betrekking tot dergelijke boodschappen.

5. Afspraken m.b.t. gebruik en opslag

U verklaart akkoord te gaan met het feit dat de Service Provider een aantal afspraken en beperkingen heeft ingesteld met betrekking tot het gebruik van de Dienst, inclusief, maar zonder beperkingen, het maximum aantal dagen dat berichten en andere geüpload materiaal in de Dienst gewaard blijft, het maximum aantal berichten dat mag worden verstuurd en ontvangen via de Dienst per account, de maximale omvang van een te versturen of ontvangen bericht via de Dienst, de maximale schijfruimte die voor u is gereserveerd op de server van de Service Provider, en het maximaal aantal keer en de maximale duur van het gebruik van de Dienst per bepaalde tijdseenheid.

6. Bescherming persoonlijke gegevens

De persoonlijke informatie die u over uzelf ter beschikking stelt aan ons zal alleen worden gebruikt onder de voorwaarden van onze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derde partijen.

7. Overige bepalingen

7.1. In de Algemene Voorwaarden, behalve daar waar de context anders aangeeft, wordt de term "Persoonlijke Gegevens" gebruikt voor alle gegevens die de Gebruiker zelf opgeeft en welke relateert aan een levend individu die kan worden geïdentificeerd middels deze gegevens en andere informatie die ter beschikking staat, of ter beschikking kan komen, van de Service Provider.

7.2. De Service Provider heeft te allen tijde het recht om de Dienst (of een deel daarvan) aan te passen of tijdelijk of definitief te discontinueren, met of zonder voorafgaande notificatie, en de Service Provider is hiervoor niet aansprakelijk richting u of een derde partij.

7.3. De Service Provider heeft het recht om een inactieve account van een gebruiker definitief te discontinueren.

7.4. Deze Algemene Voorwaarden dienen te worden gelezen, in overeenstemming met de Privacyverklaring met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke gegevens en de Gebruikers privacy

8. Toepasbaar recht

Deze Algemene Voorwaarden zijn in overeenstemming met de Nederlandse Wetgeving en de partijen verklaren hierbij dat het de Nederlandse Rechtbank het exclusieve recht heeft op uitspraken met betrekking tot zaken en onenigheden voortkomend uit, of gerelateerd aan, de Website en deze Algemene Voorwaarden. Het is niet toegestaan uw rechten over te dragen, in licentie te geven onder de Algemene Voorwaarden.

Privacy statement

Algemeen

IEX Media B.V. (IEX), gevestigd aan Beursplein 5 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder vallen alle websites die IEX beheert. IEX Media is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nr. 1313825.

Contactgegevens

 • Website: www.iexmedia.nl
 • Adres: Beursplein 5, 1012JW Amsterdam
 • De Data Protection Officer van IEX Media is te bereiken via privacy@iexmedia.nl.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

IEX verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag op de verschillende websites van IEX
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Het bankrekeningnummer dat u aan ons hebt verstrekt om een product of dienst van ons af te nemen

Daarnaast worden gegevens opgeslagen die betrekking hebben op e-mail marketing. Dit betreft gegevens met betrekking tot het versturen, openen en klikken van e-mails.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@iexmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IEX verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om u gericht aanbiedingen te doen waarbij in een (partner) e-mail, Facebook of op een website een advertentie wordt getoond van een product waarvan wij op basis van verwerkte gegevens vermoeden dat u daar interesse in hebt.

IEX analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. IEX volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. IEX verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wij versturen alleen partner e-mails indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij gebruiken dan uw gegevens voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. De toestemming is gegeven in de aanmeldprocedure op de websites van IEX. Als u de toestemming voor deze partner e-mails wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een afmeldlink onderaan iedere e-mail die u ontvangt. IEX kan uw gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-) belangen of die van een derde, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen. Bij de vaststelling of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van IEX (of een derde) en de belangen van betrokkenen. Verwerkingen ten behoeve van fraudepreventie kunnen bijvoorbeeld (wanneer een voorafgaande en zorgvuldige belangenafweging in het voordeel van de bedrijfsbelangen uitpakt) op deze rechtsgrond plaatsvinden.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IEX bewaart uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen. Uw registratiegegevens worden bewaard zo lang uw account of IEX ID actief is of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op privacy@iexmedia.nl. Met betrekking tot een IEX service waarvoor u bent gemachtigd door een partner van IEX die de desbetreffende service van IEX afneemt, geldt dat uw registratiegegevens worden bewaard om te voldoen aan bepaalde eisen van de desbetreffende partner van IEX. De gegevens met betrekking tot uw voorkeuren en interesses worden maximaal voor een periode van 6 maanden bewaard.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Intra-groep

We delen uw persoonsgegevens binnen de IEX Group.

Derden

Er is verder een aantal vertrouwde derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen. Dit betreft:

 • Onze reclame-, marketing- en promotiebureaus om ons te helpen effectieve reclamecampagnes en acties te leveren en te analyseren.
 • Derden die nodig zijn om een product of dienst aan u te leveren, zoals een bestel- of postdienst voor het leveren van een product dat u hebt besteld.
 • Wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om ons te vragen de informatie openbaar te maken.
 • Derden die u informatie willen sturen over hun producten en diensten, maar alleen indien u ons hiervoor toestemming hebt gegeven.
 • Externe leveranciers van diensten aan IEX, zoals data-verwerkingsleveranciers en web analytics tools, zoals Google of BlueConic.
 • Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van partner e-mails kunnen uw gegevens worden verwerkt door OMG/Mailmedia of Admitter. Uw gegevens worden verwerkt om u te informeren over interessante aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. De gegevens worden gebruikt en beschikbaar gesteld ten behoeve van commerciële doeleinden. Deze partner e-mails zullen altijd uit naam van IEXa worden verstuurd en worden voorafgaand aan de verzending altijd door ons gecontroleerd. OMG/Mailmedia en Admitter meten gedrag naar aanleiding van verzonden e-mails om u, op basis van uw voorkeuren en interesses, relevante aanbiedingen te kunnen versturen. Tevens zijn zij gerechtigd om gericht display of social advertising te realiseren.
 • Sociale netwerken. IEX-sites zullen u in bepaalde situaties sociale plug-ins bieden van diverse sociale netwerken. Indien u ervoor kiest te communiceren met een sociaal netwerk, zoals Facebook of Twitter (bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account), worden uw activiteiten op onze website of via onze apps ook op dat sociale netwerk beschikbaar gemaakt. Indien u bent aangemeld bij een van deze sociale netwerken tijdens uw bezoek aan een van onze websites of apps, of via een van de sociale plug-ins communiceert, kan het sociale netwerk op basis van uw privacy-instellingen deze gegevens toevoegen aan uw bijbehorende profiel op dit netwerk. Indien u dit soort delen van uw gegevens wenst te voorkomen, meldt u zich dan af op uw sociale netwerk voordat u de IEX-sites bezoekt of gebruikt. Ook kunt u indien mogelijk de privacy-instellingen wijzigen. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken voor uitgebreide gegevens over het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens, welke rechten u heeft en hoe u geschikte privacy-instellingen op uw behoeften kunt afstemmen.

Andere situaties

We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen in de volgende situaties:

 • Als onderdeel van een verkoop van een IEX-merk aan een ander bedrijf.
 • Om de rechten en eigendommen van IEX te beschermen en te verdedigen (waaronder het toezien op de naleving van onze voorwaarden).
 • Wanneer vereist door de wetgeving en/of overheidsinstanties.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IEX gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. IEX gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookie statement.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting de website van Veilig internetten

Een deel van de beschikbare advertentieruimte op onze website(s) wordt verkocht door DPG Media (DPG). DPG maakt daarbij gebruik van door haar verzamelde gegevens over uw gebruik van deze website, maar ook over het gebruik van de websites, diensten en producten van DPG. DPG maakt hiertoe gebruik van cookies, als u hiertoe toestemming hebt gegeven. DPG is de verwerkingsverantwoordelijke voor de door haar in het kader van het tonen van advertenties gebruikte gegevens. Het privacy- en cookiebeleid van DPG is hierop van toepassing.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IEX en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt uw IEX-ID inzien en wijzigen op mijn IEX. Hier kunt u ook uw cookie-informatie en abonnementen inzien en wijzigen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@iexmedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. IEX wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

8. Websites van andere partijen

Op websites van de IEX treft u links aan naar andere websites. IEX is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IEX neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@iexmedia.nl

Wijzigingen IEX behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden, Disclaimer, Privacyverklaring en wedstrijdreglement. Controleer deze daarom regelmatig om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn.

Meer informatie

Wilt u nadere toelichting of heeft u opmerkingen over deze algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op via slimstebelegger@iex.nl.

Copyright © IEX Media B.V.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 21 januari 2021